HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Tổ chức quản lý, tư vấn, thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng trong quản lý và giảng dạy, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

- Xây dựng, đảm bảo kỹ thuật, bảo trì hệ thống của tất cả các website được phân công quản lý

- Phát triển hệ sinh thái chung trong tổng thể hệ thống cổng thông tin điện tử của trường nhằm thống nhất các giải pháp công nghệ của các website khác trong toàn trường;

- Xây dựng, phát triển phần mềm phục vụ cho hoạt động của Trường và các đơn vị trong trường;

- Phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức sản xuất các học liệu đa phương tiện phục vụ công tác đào tạo của trường và bệnh viện

- Tổ chức hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ cho cán bộ công chức trong nhà trường sử dụng các phần mềm phục vụ học tập giảng dạy, các phần mềm quản lý.

- Tổ chức thực hiện đào tạo, phổ cập kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ CNTT cho cán bộ viên chức – người lao động và đội ngũ làm CNTT trong nhà trường; tổ chức đào tạo cho cán bộ viên chức – người lao động, sinh viên, học viên của nhà trường và các đối tượng khác theo yêu cầu.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Cấp Trường | 6/2021 - 6/2022 | Đang thực hiện
Xây dựng chuyên trang sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


CÔNG BỐ KHOA HỌC