Cơ sở vật chất

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

đã và đang không ngừng nỗ lực nhằm mang lại một môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên