ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Phan Trung Nam

Tiến sĩ

Trưởng phòng

Lê Phan Minh Triết

Tiến sĩ

Phó trưởng Phòng

Nguyễn Thị Minh Hòa

Thạc sĩ

Chuyên viên

Hầu Nguyễn Nhật Minh

Thạc sĩ

Chuyên viên

Hoàng Trọng Nhật

Thạc sĩ

Chuyên viên

Lê Thị Diễm Phương

Thạc sĩ

Chuyên viên

Phan Thị Phương Nhung

Thạc sĩ

Chuyên viên

Hoàng Thị Tịnh Thủy

Cử nhân

Chuyên viên