HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa Điều dưỡng có nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng các kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học vào trong công tác chăm sóc, quản lý, dự phòng, và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Cán bộ khoa đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các đề tài NCKH hợp tác với các trường và tổ chức điều dưỡng Quốc tế có uy tín, có nhiều sáng kiến cải tiến về y khoa, điều dưỡng và giảng dạy. Hằng năm, nhiều đề tài khoa học của CBVC khoa Điều dưỡng được báo cáo tại các hội nghị trong nước và quốc tế cũng như đăng ở các tạp chí có uy tín.

TIỀM LỰC

CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Mai HB, Kim J. The Role of Job Resources in the Relationship between Job Demands and Work-Related Musculoskeletal Disorders among Hospital Nurses in Thua Thien Hue Province, Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(8):4774. doi: 10.3390/ijerph19084774

2. Mai Ba H, Kim J. The Effects of Combined Physical and Cognitive Interventions on Direct and Indirect Fall Outcomes for the Elderly with Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review. Healthcare. 2022;10(5):862. doi: 10.3390/healthcare10050862

3. Phuong NTA, Trang HTT, Duc TNM, et al. Exploring Learning Strategies of Nursing Students at Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam. Journal of Problem-Based Learning. 2020;7(2):74-85. doi: 10.24313/jpbl.2020.00276

4. Anh Phuong NT, Thi Thuy TH, Mai BH, et al. Exploring Learning Styles in Students Attended Problem-Based Learning Package at Hue University of Medicine and Pharmacy. Journal of Problem-Based Learning. 2018;5(2):37-42. doi: 10.24313/jpbl.2018.5.2.37

5. Mai BH, Yen Ho TM, Thao Nguyen TT, Thanh Phan LT, Hoang TH, Anh Phuong NT. Attitudes and Perceptions Towards Nursing Profession Among Nursing Students at Hue University of Medicine and Pharmacy. Journal of Problem-Based Learning. 2018;5(2):55-62. doi: 10.24313/jpbl.2018.5.2.55

6. Nguyen TAP, Kang S, Ho TTT, Mai BH, Vo TDB, Nguyen VQH. Problem-Based Learning in nursing education at Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam: Perspective and needs assessment. Journal of Problem-Based Learning. 2016;3(1):9-14. doi: 10.24313/jpbl.2016.3.1.9