ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Viết Nhật Hưng

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Trần Nguyễn Trà My

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Đỗ Long

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Trương Quang Huy

Bác sĩ

Giảng viên