ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Phan Minh Triết

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Hà Nữ Thuỳ Dương

Bác sĩ CKII

Phó trưởng Bộ môn

Hồ Trần Phương

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Hoàng Thị Anh Thư

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Quỳnh Châu

Tiến sĩ

Giảng viên

Trương Thị Quỳnh Như

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Đắc Duy Nghiêm

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Quốc Đạt

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên