Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024


SỐ HIỆU

Số: 3048/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

02-07-2024


- Căn cứ Thông báo số 2657/TB-ĐHYD ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024; - Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường; - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.