Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược


SỐ HIỆU

5053/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

20-12-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.