2022-06-02 |

Quy trình thực hiện công tác của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Theo Quy trình công tác của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất, ban hành theo quyết định số 2666/QĐ-ĐHYD ngày 13/10/2020 của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.