Kỹ thuật Hình ảnh y học

Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học

4 năm

Đại học Chính quy

7720602

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

(MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY)

MÃ SỐ: 7720602

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Hình ảnh y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về thái độ     

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập vươn lên.

1.2.2. Về kiến thức

- Có đủ kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học;

- Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học;

- Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học;

- Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

1.2.3. Về kỹ năng

- Thực hiện được các kỹ thuật thông thường và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc cản quang.

- Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.

- Thực hiện được các kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ.

- Phối hợp cùng bác sĩ thực hiện các kỹ thuật X-quang mạch máu và các kỹ thuật hình ảnh can thiệp.

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong y học hạt nhân.

- Tham gia tổ chức và quản lý được một khoa chuẩn đoán hình ảnh theo quy định.

- Tham gia truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

    Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học.

 

2. Thời gian đào tạo     : 4 năm

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 133 đơn vị tín chỉChuẩn đầu ra