Thông báo về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024


SỐ HIỆU

2657/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

10-06-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tại đây để có thêm thông tin.