PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trưởng phòng: ThS.Trần Văn Hòa
Phó Trưởng phòng: ThS.Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP Huế
Email: kt-dbclgd@huemed-univ.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU:

Phòng Khảo thí - ĐBCLGD Trường Đại Học Y Dược Huế được thành lập trên cơ sở các Quyết định số 38/2004/ĐT ngày 2/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, Quyết định số 5584/QĐ – BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định số 286/QĐ–ĐHH–TCNS ngày 22/3/2007 của Giám Đốc Đại Học Huế, Quyết định số 890/QĐ–YK–TCCB ngày 27/4/2006 về việc thành lập Đơn vị Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Y, Quyết định số 1104/QĐ–YK–TCCB ngày 01/06/2006 về Quy định hoạt động của Đơn vị Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại Học Y.

Theo phân cấp của Đại học Huế, Nhà trường đã được Giám đốc Đại học Huế quyết định thành lập Trung tâm Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng Giáo dục theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 22/3/2007, sau đó được đổi tên thành Trung tâm ĐBCLGD - CNTT theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 31/3/2008. Từ năm 2010, Trung tâm đã được đổi tên thành Phòng Khảo thí - ĐBCLGD cho đến nay theo QĐ số 203/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 28/01/2010 của Đại học Huế.       

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

Phòng Khảo thí – ĐBCLGD gồm có 8 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ là kiêm nhiệm và 6 cán bộ cơ hữu

Stt
Họ và tên
Chức vụ
1
ThS. Trần Văn Hòa
Trưởng phòng
2
ThS. Nguyễn Văn Thanh
Phó Trưởng phòng
3
ThS. Hoàng Đình Huề
Chuyên gia
4
CN. Trần Quang Đạo
Chuyên viên
5
ThS. Trần Khánh Toàn
Chuyên viên
6
CN. Nguyễn Khoa Quỳnh Thơ
Chuyên viên
7
BS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chuyên viên
8
BS. Nguyễn Vũ Thành
Chuyên viên
9 BS. Lê Văn Tuấn Chuyên viên
10 CN. Nguyễn Thị Hảo Chuyên viên
 

3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong điều hành công tác liên quan đến lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.2. Nhiệm vụ

a) Khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.
- Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị trong Trường.
- Chủ trì, làm đầu mối xây dựng mục tiêu, kế hoạch, quy trình, quy định về công tác khảo thí phù hợp với thực tế.
- Tham mưu, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực khảo thí với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước trong phạm vi được Trường cho phép.
- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực khảo thí với các khoa, bộ môn liên quan trong Trường.
- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Trường và ngoài Trường thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ khảo thí cho các đơn vị liên quan.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần đối với sinh viên các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.
- Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn, xây dựng, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, giám sát, kiểm tra công tác khảo thí.
- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định.
- Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan khảo thí do Ban Giám hiệu phân công.

b) Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định và hướng dẫn cua Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế.
- Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các đơn vị, cá nhân trong Trường.
- Làm đầu mối xây dựng mục tiêu, kế hoạch, quy trình, quy định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với thực tế.
- Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn Trường.
- Phối hợp, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục với các khoa, bộ môn liên quan trong Trường.
- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục với các đơn vị, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước trong phạm vi được Trường cho phép.
- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Trường và ngoài Trường thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục cho các đơn vị liên quan cùa Trường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường thành viên và đơn vị trực thuộc.
- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đảm bảo chất lượng giáo dục do Ban Giám hiệu phân công.

4. LIÊN HỆ:   

ThS. BSCKII. Trần Văn Hoà
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: tvhoa@huemed-univ.edu.vn

       

ThS. Nguyễn Văn Thanh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: nvthanh@huemed-univ.edu.vn

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle